aspersorium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspersorium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspersorium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspersorium.

Từ điển Anh Việt

 • aspersorium

  /,æspə'sɔ:riəm/

  * danh từ

  bình đựng nước thánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aspersorium

  the basin or other vessel that holds holy water in Roman Catholic Churches

  Similar:

  aspergill: a short-handled device with a globe containing a sponge; used for sprinkling holy water