aspergillum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspergillum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspergillum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspergillum.

Từ điển Anh Việt

  • aspergillum

    * danh từ

    số nhiều aspergilla, aspergillums

    chổi rảy nước thánh