asparaginase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asparaginase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asparaginase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asparaginase.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asparaginase

    antineoplastic drug (trade name Elspar) sometimes used to treat lymphoblastic leukemia

    Synonyms: Elspar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).