asohous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asohous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asohous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asohous.

Từ điển Anh Việt

  • asohous

    * danh từ

    (động từ) cá đục

    white asohous: cá đục trắng