asls (application software installation server) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asls (application software installation server) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asls (application software installation server) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asls (application software installation server).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asls (application software installation server)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng