asia's fifth tiger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asia's fifth tiger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asia's fifth tiger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asia's fifth tiger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asia's fifth tiger

    * kinh tế

    con hổ thứ năm của Châu Á (chỉ nước Thái Lan)