ash-free filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash-free filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash-free filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash-free filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash-free filter

    * kinh tế

    giấy lọc không tàn