asgard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asgard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asgard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asgard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asgard

    (Norse mythology) the heavenly dwelling of the Norse gods (the Aesir) and slain war heroes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).