ascogony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascogony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascogony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascogony.

Từ điển Anh Việt

  • ascogony

    * danh từ

    (thực vật) tính sinh túi, sinh nang