ascogone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascogone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascogone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascogone.

Từ điển Anh Việt

  • ascogone

    Cách viết khác : ascogonium