ascocrap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascocrap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascocrap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascocrap.

Từ điển Anh Việt

  • ascocrap

    * danh từ

    thể quả túi; thể quả bào tử