ascidial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascidial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascidial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascidial.

Từ điển Anh Việt

  • ascidial

    * tính từ

    (thực vật) dạng túi; (thuộc) lá bắt sâu bọ; lá chén