aschistic rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aschistic rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aschistic rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aschistic rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aschistic rock

    * kỹ thuật

    đá không phân phiến