ascertainably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascertainably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascertainably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascertainably.

Từ điển Anh Việt

  • ascertainably

    xem ascertain