asbetile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbetile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbetile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbetile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbetile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngói amiang

    tấm amiang