asbat al-ansar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbat al-ansar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbat al-ansar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbat al-ansar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asbat al-ansar

    an extremist Palestinian Sunni group active in Lebanon in the early 1990s that advocates Salafism; responsible for murders and bombings; seeks to overthrow the Lebanese government and control Palestinian refugee camps; funded by al-Qaeda

    Synonyms: Band of Partisans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).