aryl radical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aryl radical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aryl radical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aryl radical.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aryl radical

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gốc aryl

    gốc hiđrocacbon thơm