artsy-craftsy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artsy-craftsy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artsy-craftsy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artsy-craftsy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artsy-craftsy

    pretentiously artistic; cloyingly charming

    Synonyms: arty-crafty

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).