artisanship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artisanship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artisanship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artisanship.

Từ điển Anh Việt

  • artisanship

    xem artisan