artisanal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artisanal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artisanal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artisanal.

Từ điển Anh Việt

  • artisanal

    /'ɑ:tizənəl/

    * tính từ

    thủ công