arthralgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arthralgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arthralgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arthralgia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arthralgia

    pain in a joint or joints

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).