arteriectasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteriectasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteriectasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteriectasis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteriectasis

    an abnormal distension of an artery

    Synonyms: arteriectasia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).