arpent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arpent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arpent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arpent.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arpent

    a former French unit of area; equal approximately to an acre

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).