arostat process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arostat process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arostat process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arostat process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arostat process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quy trình arostat