aroclor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aroclor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aroclor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aroclor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aroclor

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chất Aroclor (làm điện môi tụ công nghiệp)