arnoid-chiarinalformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arnoid-chiarinalformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arnoid-chiarinalformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arnoid-chiarinalformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arnoid-chiarinalformation

    * kỹ thuật

    y học:

    dị dạng Arnoid-Chiari