armco culvert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armco culvert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armco culvert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armco culvert.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • armco culvert

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    Cống thép tròn Armco