arm-chair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm-chair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm-chair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm-chair.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm-chair

    * kỹ thuật

    ghế bành