arm's-length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm's-length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm's-length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm's-length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm's-length

    * kinh tế

    bình thường

    chính đáng

    ngay thẳng