arm's-length relationship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm's-length relationship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm's-length relationship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm's-length relationship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm's-length relationship

    * kinh tế

    quan hệ bình thường