arianist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arianist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arianist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arianist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arianist

    an adherent of Arianism (the belief that Jesus Christ was not truly God)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).