argufier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argufier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argufier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argufier.

Từ điển Anh Việt

  • argufier

    * danh từ

    người tranh cãi quá mức