argillization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argillization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argillization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argillization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argillization

    * kỹ thuật

    sự sét hóa