argentan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argentan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argentan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argentan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argentan

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hợp kim acgentan