argentaffincelis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argentaffincelis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argentaffincelis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argentaffincelis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argentaffincelis

    * kỹ thuật

    y học:

    tế bào ưa bạc