areteria cervicalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areteria cervicalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areteria cervicalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areteria cervicalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • areteria cervicalis

    Similar:

    cervical artery: an artery that supplies the muscles of the neck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).