aren't nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aren't nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aren't giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aren't.

Từ điển Anh Việt

  • aren't

    /ɑ:nt/

    * (viết tắt) của are not