archipelagic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archipelagic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archipelagic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archipelagic.

Từ điển Anh Việt

  • archipelagic

    xem archipelago

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • archipelagic

    relating to or part of an archipelago

    an archipelagic war