archipallium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archipallium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archipallium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archipallium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • archipallium

    the olfactory cortex of the cerebrum

    Synonyms: paleocortex

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).