archimedes' principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archimedes' principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archimedes' principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archimedes' principle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • archimedes' principle

    (hydrostatics) the apparent loss in weight of a body immersed in a fluid is equal to the weight of the displaced fluid

    Synonyms: law of Archimedes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).