archiblastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archiblastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archiblastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archiblastic.

Từ điển Anh Việt

  • archiblastic

    * tính từ

    chia cắt rất đều