archetypically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archetypically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archetypically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archetypically.

Từ điển Anh Việt

  • archetypically

    xem archetype