archesporial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archesporial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archesporial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archesporial.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • archesporial

    of or relating to the cells in a sporangium that give rise to spores

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).