arboricultural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arboricultural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arboricultural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arboricultural.

Từ điển Anh Việt

  • arboricultural

    /,ɑ:bəri'kʌltʃərəl/

    * tính từ

    (thuộc) nghề trồng cây