aramid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aramid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aramid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aramid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aramid

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    aramit