araliaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

araliaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm araliaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của araliaceous.

Từ điển Anh Việt

  • araliaceous

    /ə,reili'eiʃəs/

    * tính từ

    (thực vật học) (thuộc) họ nhân sâm