arago's disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arago's disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arago's disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arago's disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arago's disk

    * kỹ thuật

    đĩa Arago