aracanga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aracanga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aracanga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aracanga.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aracanga

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ aracanga