aquatintist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aquatintist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aquatintist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aquatintist.

Từ điển Anh Việt

  • aquatintist

    xem aquatint