apyrexia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apyrexia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apyrexia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apyrexia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apyrexia

    * kỹ thuật

    y học:

    tình trạng không sốt